Birthday Girls • Jennifer Stone, February 12, 1993 (20)