Birthday Girls • Sophie Turner, February 21,  1996 (17)